دراین قسمت با دریافت فایل SAFE و در ادامه با دریافت نقشه هایی که به صورت نمونه با استفاده از این فایل و فایلهای دیگر توسط نرم افزار رسام پی ترسیم شده است می توانید با مقایسه این نقشه ها با نقشه هایی که به روش دستی ترسیم میشوند درباره نحوه عملکرد پارامترها و همچنین برخی از امکانات وقابلیتهای برنامه اطلاع بیشتری حاصل کنید .اما قبل از دریافت وملاحظه این نقشه ها لازم است که توضیحات مربوط به هر کدام از آنها را از اینجا دریافت و به صورت کامل مطالعه کنید.

دریافت نقشه های غیر اجرایی مطابق با برنامه SAFE (به ترتیب اعمال پارامترهای اجرایی کردن نقشه ها)

دانلود نمونه نقشه های حالت فوق(Rassam1.dwg)
Rassam2.dwg
Rassam3.dwg

۱
دریافت نقشه های اجرایی (غیر اقتصادی) بدون در نظر گرفتن پارامتر گروه بندی خودکار آرماتورهای اصلی وتقویتی
دانلود نمونه نقشه های حالت فوق(Rassam4.dwg)
۲
دریافت نقشه های اجرایی که در آن از امکان گروه بندی خودکار آرماتورها وهمچنین قابلیت مدیریت همه نوارهای طراحی استفاده شده وهمچنین با تعریف نوارهای طراحی آرماتورهای عرضی در فایل نمونه ، این آرماتورها هم در نقشها ترسیم شده اند
دانلود نمونه نقشه های حالت فوق(Rassam5.dwg)
۳
دریافت نقشه های اجرایی ترسیم شده فونداسیون توسط نرم افزار رسام پی با لیستوفر کامل ورسم چند مقطع عرضی به همراه بدست آوردن دستور برش بعضی از آرماتورهای مورد استفاده در نقشه ها.
دانلود نمونه نقشه های حالت فوق(Rassam6.dwg)
۴

(توضیح :در کلیه نقشه هایی که به صورت نمونه در سایت قرار داده شده اند هیچ گونه ویرایشی صورت نگرفته است )