روال بدست آوردن نقشه‌های اجرایی فونداسیون توسط نرم‌افزار رسام نسبت به ترسیم نقشه‌ها به روش دستی تفاوتهای عمده‌ای داشته و با نقشه‌هایی که با روشهای معمول ترسیم می‌شود قابل مقایسه نمی‌باشد همچنین استفاده از نرم‌افزار رسام مستلزم آگاهی کامل کاربر نسبت به عملکرد پارامترهایی است که در برنامه تعریف شده و در اکثر موارد جنبه آیین‌نامه‌ای نداشته و به جهت سهولت در اجرا توسط تهیه‌کنندگان نرم‌افزار با در نظر گرفتن کلیه شرایط اجرایی و اقتصادی تعریف و در برنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

در ادامه برخی از امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزار به همراه تعریف بعضی از پارامترهای مورد استفاده توضیح داده شده است:

قابلیت تنظیم فاصله بین آرماتورهای تقویتی پشت سر هم در نوارهای طراحی آرماتور ۱
تنظیم فاصله ابتدا و انتهای آرماتورهایی که با طولهای مختلف در کنار هم قرار می‌گیرند. ۲
در نظر گرفتن حداقل طول جهت ترسیم آرماتورهای تقویتی ۳
تنظیم طول حذف آرماتورهای کوتاه. ۴
امکان اعمال ضریب یکسان سازی جهت آرماتورهای تقویتی . ۵
امکان برقراری شرط حداکثر تعداد آرماتور در هر گروه. ۶
انتخاب آیین‌نامه آبا و یا تعریف مقادیر طول خم، طول وصله و طول مهاری توسط کاربر. ۷
امکان در نظر گرفتن طول قطع عملی ، کنترل واعمال طول مهاری مورد نیازدر آرماتورهای تقویتی ۸
قابلیت مدیریت همه نوارهای طراحی شامل تغییر در قطر آرماتور اصلی، فاصله آرماتورهای اصلی و تغییر در قطر آرماتورهای تقویتی در هر نوار به صورت مستقل ۹
استفاده از دستور …sec جهت ترسیم مقاطع عرضی ۱۰
بدست آوردن دستور برش آرماتورهای مصرفی پروژه و یا ساخت فایل جدید از طول و تعداد آرماتور جهت اجرای این قسمت از برنامه ۱۱
استفاده از همه نسخه‌های اتوکد جهت ترسیم نقشه‌ها ۱۲
ساخت لایه‌های مختلف جهت همه موضوعات ترسیم شده و امکان تغییر در مشخصات این لایه‌ها. ۱۳
ساخت سبک‌های نوشتاری و اندازه‌گذاری و امکان تغییر در این مشخصات به دلخواه کاربر. ۱۴
امکان ساخت فایل متنی طول و تعداد آرماتور جهت استفاده از قسمت برش آرماتورهاتوسط کاربر ۱۵
امکان ترسیم پلانهای آرماتورگذاری در سه حالت مختلف ۱۶