ازقابلیتهای نرم افزار رسام ارائه دستور برش ارماتورها برای به حداقل رساندن دورریز میباشد.پارامترهایی که برای این قسمت در نظر گرفته شده شامل(طول استاندارد شاخه،طول کم کردن از هر برش،طول اضافه کردن به هر برش،پارامتر دورریز شدن ویا اضافه شدن مقدار Allowable Increase به هر برش، حداقل وحداکثر طول وصله آرماتور برای بدست آوردن طولهای مورد نیاز با استفاده از وصله آرماتورها)میباشد وبه نحوی است که در نهایت منجر به ارائه دستور برش کلیه آرماتورهای مصرفی پروژه با حداقل دورریز ممکن میگردد.

 

همچنین در این قسمت ویرایش فایل طول وتعداد ارماتورهای مصرفی پروژه وساخت هر گونه فایل جدید توسط کاربر(جهت بدست آوردن دستور برش آرماتورها) با استفاده از دستور Cutting File امکان پذیر میباشد.

دانلود نمونه جداول مربوط به برش آرماتورها.