یکی از مهمترین مواردی که قبل از ترسیم نقشه های فونداسیون با آن مواجه هستیم دانستن وزن نهایی آرماتورهای مصرفی به ازای آرماتورهای اصلی وتقویتی متفاوت وهمچنین فاصله های مختلف آرماتورهای اصلی میباشد
در نرم افزار رسام این امکان وجود داشته وبرای اینکار کافی است قبل از ترسیم نقشه‌ها با استفاده از گزینه
Add to File هر تعداد آرایش آرماتور از آرماتورهای اصلی و تقویتی و هم چنین فاصله آرماتورهای اصلی را برای بدست آوردن حداقل وزن آرماتورها از بین آنها، در فایلی ذخیره وسپس با استفاده از دستور Read data from file علاوه بر بدست آوردن وزن نهایی هر آرایش آرماتور حداقل وزن آرماتورهای مصرفی پروژه را نیز بدست بیاورید.
شکل زیرپنجره نمایش چیدمانهای مختلف آرماتورهای فایل انتخاب شده پس از اجرای این دستور و مرتب ‌سازی وزنهای بدست آمده در پایان اجرای برنامه برای تمام حالات تعریف شده به ترتیب صعودی در پروژه نمونه می‌باشد.

شما میتوانید تا زمانی که این پنجره بسته نشده است با دابل کلیک بر روی هر سطر نقشه‌های مورد نظراز آرایش آرماتورهای مختلف را در محیط اتوکد ترسیم کنید


شرح فایلهای تصویری:
در فایلهای تصویری زیر از روشهای مختلف ترسیم پلانهای آرماتورگذاری در نرم افزار رسام پی استفاده شده است
File1:ترسیم نقشه های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی بدون استفاده از گزینه گروه بندی خودکار آرماتورها
ومدیریت نوارهای طراحی

File2:استفاده از امکان گروه بندی خودکار آرماتورهای اصلی وتقویتی در نرم افزار رسام پی
File3:استفاده همزمان از گروه بندی خودکار آرماتورها ومدیریت نوارهای طراحی در نرم افزار رسام پی
File4:انتخاب گزینه رسم جداول وترسیم لیستوفر کامل آرماتورهای مصرفی پروژه در نرم افزار رسام پی
File5:رسم مقاطع عرضی توسط نرم افزار رسام پی